I my měníme tvář Ostravy

Foto: Drahoslav Ramík

Město Ostrava se potýká s řadou problémů souvisejících s hospodářskou recesí, negativními projevy zhoršování životního prostředí i se stárnutím a úbytkem obyvatelstva. Pro pozitivní budoucí vývoj potřebuje nové podněty a impulzy. Jedním z významných hybatelů prosperity je zvyšování znalostního potenciálu a příliv mladých lidí. Ti jdou tam, kde je šance získat kvalitní vzdělání a na základě toho i pracovní příležitosti. Ostrava nabízí určité studijní možnosti, ale nepochybně je stále co zlepšovat.

Z Brna do Ostravy přichází Vysoká škola Karla Engliše (VŠKE). A toto rozhodnutí je nesporně prospěšné nejen pro školu, ale i pro moravskoslezskou metropoli. Jak říká rektorka VŠKE prof. Dr. Ing. Renáta Hótová, škola má dlouhodobou strategii založenou na vysoce prakticky zaměřených oborech studia se silnou regionální orientací. K tomu Ostrava poskytuje velmi příhodné podmínky nejen uspořádáním obcí a měst v regionu, ale i v příhraničních oblastech Polska a Slovenska.

„Škola sídlí v Přívoze, v části, která se postupně vylidňuje a výrazně chátrá. Jsem přesvědčena o tom, že do této městské části vnese nový život. Máme velkorysé plány. Chceme modernizovat a rekonstruovat bývalou budovu obchodní akademie v Palackého ulici, což je naše sídlo. Počítáme také s úpravami rozlehlé zahrady, ale také s tím, že protější komplex budov bude v krátké době opraven tak, aby mohl sloužit jako studentské koleje a ubytovací kapacity pro externí pedagogy. Tím vznikne kompaktní celek pro studium i studentský život s moderními výukovými prostorami vybavenými špičkovou technikou včetně konferenčních možností, studovnami, knihovnou, počítačovými učebnami i stravovacím a sportovním zázemím,“ uvádí rektorka Renáta Hótová.

Prof. Dr. Ing. R. Hótová

Vysoká škola studentům nabídne své tradiční bakalářské studijní programy a obory. Studijní obory Management v podnikání a Ekonomika a právo v podnikání, a to se specializacemi na veřejnou správu, hotelnictví a cestovní ruch, a také studijní obor Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou realizovány v rámci studijního programu Ekonomika a management. Studijní program Bezpečnostně právní studia má obory Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě a Technologie ochrany osob a majetku. Chybět nebude ani studijní program Aplikovaná geologie a anglický studijní obor Management in Business.

„Kromě toho přijímáme studenty do nového bakalářského studijního oboru Správa majetku. Ve své podobě je naprosto unikátní, protože spojuje stavební, ekonomické a právní aspekty pořizování, údržby, správy a zhodnocování majetku. A to je aktivita, která je přítomna prakticky ve všech ekonomických subjektech – firmách, školách, zdravotnických, veřejných a dalších institucích,“ dodává rektorka VŠKE Renáta Hótová.

Studijní obory svým zaměřením, obsahem i způsoby výuky nebudou soutěžit se stávajícími studijními možnostmi v Ostravě. Naopak budou rozšiřovat spektrum veškerých příležitostí vzdělávání v tomto regionu. Vysoká škola klade důraz na odbornou, praktickou i jazykovou průpravu studentů. Velkou pozornost věnuje průběžnému studiu a upevňování znalostí i získávání praktických zkušeností doma i v zahraničí. Součástí studia jsou odborné praxe a stáže ve firmách a organizacích veřejné správy, ale také v zahraničí v rámci programu Erasmus či dvoustranné spolupráce se zahraničními vysokými školami.

„Nejlepším studentům poskytneme stipendium ve výši celého školného za daný akademický rok. Naším cílem je vycházet vstříc jejich potřebám prostřednictvím individuálního přístupu k řešení studijních záležitostí, časových možností i získávání znalostí. Těžištěm našeho zájmu je student, prohlubování jeho znalostí a kvalitní příprava pro život,“ říká rektorka Renáta Hótová.

-red-

Petra Bernfeldová, místostarostka Moravská Ostrava a Přívoz

Ostrava-Přívoz je jednou z nejstarších a historicky nejcennějších částí našeho města. Přesto ji před mnoha lety vedení našeho města i obvodu odsoudilo k postupné devastaci. Přes prázdná slova a planá prohlášení právě do této historické čtvrti začalo stěhovat nepřizpůsobivé občany nejen ze všech koutů Ostravy, ale také z okolních měst. Postupem času tak došlo k tomu, že například dříve živá zadní oblast Přívozu je dnes oficiálně označována za oblast blízkou sociálnímu vyloučení. Co se pod tímto označením skrývá, není třeba popisovat.

S postupem dřívějšího vedení zásadně nesouhlasíme a rozhodli jsme se současný stav změnit. Prvním naším krokem bylo přijetí nových zásad k pronájmu obecních bytů, které zamezují dalšímu stěhování nepřizpůsobivých občanů do našeho obvodu. Je smutnou skutečností, že i náš městský obvod dlouhá léta parazitoval na státním sociálním systému a ve své podstatě se zapojil do tzv. sociálního podnikání. Bez ohledu na chování nájemníků pobíral státní příspěvek na bydlení, a svým postupem tak přinutil mnoho slušných lidí přestěhovat se jinam.

Dřívější vedení obvodu rovněž odmítlo nabídku Krajského úřadu k využití budovy bývalé SOŠ v Palackého ulici. Nechybělo mnoho a v jejích prostorách by vznikla další ubytovna pro nepřizpůsobivé. V současnosti zde otevírá své brány vysoká škola, a to jen díky vstřícnému postupu hejtmana, který na žádost našeho obvodu přesvědčil radu kraje, aby zrušila plánovanou dražbu pouhé dva dny před jejím uskutečněním, a samozřejmě také díky naší mravenčí píli a troše štěstí, které vedly k navázání kontaktů s Vysokou školou Karla Engliše a k jejímu přestěhování z Brna k nám do Ostravy-Přívozu.

Nezůstáváme však u prvních kroků. V současnosti pracujeme na úpravě textů uzavíraných nájemních smluv tak, aby lépe umožnily obci rozloučit se s těmi, kteří nejsou ochotni dodržovat základní pravidla běžného chování, neplatí nájemné nebo opakovaně ničí pronajaté byty. Dále pak intenzivně jednáme s podnikateli, kteří jsou schopni odkoupit a opravit některé zcela zdevastované nebo jinak poškozené domy v Přívoze. Obec na jejich opravu nemá peníze a přiznejme si, že mnohdy ani nedokáže efektivně nalézt vhodný způsob jejich budoucího využití.

Věřím, že nový přístup a snaha napravit letitou křivdu bude již za pár let v Přívoze vidět.

Petra Bernfeldová, místostarostka Moravská Ostrava a Přívoz

OSTRAVAK II/2012

Vložení komentáře