Mgr. Petr Kausta

Mgr. Petr Kausta

Mgr. Petr Kausta

V politickém hnutí OSTRAVAK se věnuje oblasti práva

Vaše oblast je právo, co přinášíte občanům?

Jako advokát mám velké praktické zkušenosti téměř ve všech oblastech práva, zejména občanského, obchodního, rodinného, přestupkového či trestního. Zkušenosti z advokátní praxe mohou – dle mého názoru – být základem dobré práce zastupitele města. Zastupitel musí chápat potřeby občanů města a jednat v jejich zájmu, což však bez znalostí problémů jejich života úspěšně dělat nelze. Za zcela zásadní považuji povinnost zastupitelstva města produkovat zákonná rozhodnutí a při kontrolní činnosti dohlížet na zákonnost činnosti a rozhodování orgánů města. Jsem přesvědčen, že jsem svými odbornými i praktickými zkušenostmi schopen přispět k tomu, aby se rozhodování zastupitelstva – zejména v těchto oblastech – změnilo k lepšímu.

Co konkrétně Vám vadí?

Nelíbí se mi, že město uzavírá nevýhodné smlouvy, které jej připravují o nemalé finanční prostředky a ty pak chybí na potřebné projekty nebo na podporu příspěvkových organizací města či na údržbu vlastního majetku města. Práva a nároky města ze smluv jsou – ve většině případů – nevymahatelné nebo vymahatelné velmi obtížně, neboť chybí účinná a hlavně vymahatelná zajištění těchto smluv.

Rovněž mi vadí, jakým způsobem město nakládá se svým majetkem, kdy v mnoha případech nelze hovořit o tom, že by zastupitelé postupovali při správě městského majetku s péčí řádného hospodáře.

V práci městské policie vidím ještě značné rezervy v její činnosti, zejména na poli boje s kriminalitou a nepřizpůsobivými občany.

Nejsem spokojen s tím, že přístup orgánů města k prevenci a boji s distribucí drog je nedostatečný. Občané a návštěvníci města nejsou systémově chráněni před pouliční kriminalitou a před nepřizpůsobivými občany. To vše a mnoho dalších problémů se musí co nejdříve řešit.

Jaké navrhujete řešení?

Je třeba přijmout zásadní koncepci při nakládání s majetkem města, základní filozofii a strategii při uzavírání smluv za město. Při uzavírání smluv musí být přijata účinná zajištění tak, aby se druhé smluvní straně porušení povinností vyplývajících ze smluv nevyplatilo. V případě porušení právní povinnosti druhou smluvní stranou je pak nutno ihned vůči této straně uplatnit zajišťující a sankční nástroje tak, aby se město včas a úspěšně svých nároků domohlo.

Veškeré nakládání s majetkem města musí být vždy v zájmu občanů města a navíc naprosto transparentní, aby se tak zamezilo jakémukoliv korupčnímu jednání. Toho chceme docílit tím, že všechny informace vždy a včas zveřejníme na webových stránkách města.

Pro účinný boj s kriminalitou a ve snaze o ochranu životů, zdraví a majetků občanů je nutno rozšířit kamerový systém ve všech částech města, když je stávající stav zcela nedostatečný. Rovněž přítomnost městských strážníků v ulicích města – zejména v rizikových místech – je třeba posílit.

Jsou Vámi zmiňované nedostatky právě ony zásadní faktory, proč jste se rozhodl kandidovat?

Ano. Měl jsem možnost se v konkrétních případech seznámit s prací současného zastupitelstva města. Nesouhlasím se způsobem, jak zastupitelstvo města nakládá se svěřeným majetkem a jak někteří představitelé města jednají s občany, a proto jsem se rozhodl, že se pokusím i já sám tuto situaci změnit. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl získat důvěru občanů a kandidovat v letošních komunálních volbách společně s dalšími stejně smýšlejícími Ostravany.

Jak se díváte na zodpovědnost člena zastupitelstva města?

Zvolený zástupce občanů je za výkon funkce svého mandátu zodpovědný svým voličům. Aby tato zákonná povinnost byla naplněna a nebyla pouhým prázdným heslem, jak tomu dnes bohužel je, musí mít občané reálnou kontrolu nad tím, jak jimi zvolený zastupitel v zastupitelstvu pracuje a prosazuje jejich zájmy. Účast občanů na jednání zastupitelstva dnes limituje jednak kapacita jednacího sálu a jednak nedostatek času občanů se na jednání zastupitelstva dostavit. Proto chceme občanům jednání zastupitelstva v co nejširší míře zpřístupnit pomocí on-line přenosů na internetu, aby tak měli možnost sledovat jednání zastupitelstva v reálném čase nebo si jej mohli přehrát kdykoliv později, a mohli tak práci zastupitelů sledovat. Osobně nemám žádný problém s tím, abych byl jako zastupitel občany takto kontrolován, neboť i výkon mého povolání advokáta vnímám jako službu, která je založena na důvěře a osobním kontaktu s klientem. Jsem zvyklý nést svou osobní zodpovědnost za jednání a rozhodnutí, která učiním.

Kde v Ostravě Vás mohou lidé nejčastěji potkávat osobně?

Bydlím v Moravské Ostravě a zde sídlí i advokátní kancelář, jíž jsem spolumajitelem. Lidé mě mohou potkat a oslovit kdekoliv v centru Ostravy, například v Pizzerii Opatija na Zámecké ulici, kde dělají nejlepší pizzu v Ostravě, nebo v restauraci U Rady na ulici Poštovní, kde si rád zajdu na plzeň a kolena. V letním období rád trávím čas a relaxuji na zahrádce v kavárně u Balcárka na Kuřím rynku. Z kulturních akcí navštěvuji pravidelně Colours of Ostrava, byl jsem na koncertu Joe Cockera, Daniela Landy, občas zajdu do Výtvarného centra Chagall. Často chodím na výstavy na Černé louce. Letos v létě mě zaujaly Shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě.

-red-

VII/2010

Komentáře jsou uzavřeny.

Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa