Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?

Oproti jiným médiím se nesnažíme pouze o to informovat o aktuální kauze – tím naše práce zdaleka nekončí. Všechna témata, o kterých jsme prozatím v Ostravakovi psali, stále bedlivě sledujeme, jak se nadále vyvíjejí.

Již několikrát jsme vás informovali o stavbě tzv. Auparku (bývalé lauby, přímo v centru města a opět vám přinášíme novinky týkající se Auparku, nad nimiž člověku zůstává až rozum stát.

Dne 31. března 2010 bylo vydáno tak dlouho očekávané územní rozhodnutí číslo 57/10 o umístění stavby Aupark Ostrava. Vše by bylo naprosto v pořádku, kdyby však územní rozhodnutí nebylo v rozporu se samotnou kupní smlouvou.

Územní rozhodnutí popisuje stavbu Auparku jako obchodně-administrativní objekt s možností parkování vozidel v suterénu. Budova by měla mít tři suterénní podlaží sloužící jako parkovací plochy s kapacitou 307 parkovacích stání, dvě nadzemní podlaží by měla být využita pro obchod a služby. Horní tři podlaží jsou řešena jako univerzální pronajímatelná plocha pro zřízení administrativních prostor.

Ale kde se nám ztratilo bydlení, které zde podle původní kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Henri Development, spol. s r. o., mělo být?

Redakce Ostravaka má k dispozici kopii kupní smlouvu, v níž se kupující zavazuje, že se budou stavět v polyfunkční budově mimo jiné i samotné byty. Součástí smlouvy je i  dokumentace, z níž jasně vyplývá, že ve druhém a třetím patře mají byty být! Navíc v regulačních podmínkách č. 930/19 ze dne 30. června 2004 pro zastavění proluky mezi ulicemi Velkou a Pivovarskou v Moravské Ostravě schválených zastupitelstvem města je přímo uvedeno:

„Předpokládá se zastavění proluky dvěma samostatnými domovními bloky sestavenými z jednotlivých domů podobného typu, jakému se dříve říkalo „měšťanský dům“, s obchody v přízemí a kancelářemi a bydlením v horních patrech, zastřešených šikmou střechou nebo ukončených odstupujícím patrem.“
Dále součástí územního rozhodnutí je i  vypořádání se s výhradami občanského sdružení Žijeme ve městě – Naše Ostrava, které vzneslo námitky také ohledně bydlení. Stavební úřad magistrátu se však ke konkrétní námitce vyjádřil v rozhodnutí následovně: „V původním záměru byly také bytové jednotky, od kterých žadatel upustil bez změn velikosti stavby nebo podlahové plochy.“

Takže pokud stavební úřad vydal územní rozhodnutí, tak mu kupující musel předložit projekt, který již s byty nepočítal, a de facto tím porušil kupní smlouvu, protože nesplnil to, k čemu se ve smlouvě zavázal. Celé územní rozhodnutí je tedy v rozporu s kupní smlouvou.

Bude snad samotné město pouze přihlížet tomu, jak se zde nedodržují smlouvy, nebo začne konečně jednat a striktně trvat na podmínkách, za nichž pozemek prodalo, a následně společnost Henri Development pokutovat? Nebo to máme brát my občané jako fakt, že smlouvy nejsou v Ostravě závazné a představitelům města je to úplně jedno, hlavně že prodali pozemek a dostali královsky zaplaceno. A co se bude dít dál? To už nikoho z magistrátu nezajímá…

Celou kauzu budeme neustále sledovat.

-red-
V/2010

Vložení komentáře


Další články

 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz

  • Stejně jako dostáváte do svých schránek časopis Ostravak, existují i další periodika takto distribuovaná zdarma občanům Ostravy. I samotné město Ostrava a jejich městské obvody vydávají noviny a časopisy, které by měly informovat Ostravaky o veškerém dění ve městě.

   Redakce Ostravaka se zajímala o tiskoviny vydávané Magistrátem města Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP). Samotný magistrát vydává kromě novin i magazín. Noviny Ostravská radnice vycházejí jedenáctkrát ročně, a to v nákladu 140 tisíc výtisků. Obsah sestavují a zpracovávají tři redaktoři, kteří jsou součástí oddělení prezentace. Témata jsou zařazována podle požadavků jednotlivých útvarů, odborů a oddělení magistrátu. Náměty dodávají také organizace zřizované městem.

   Magazín Metropolitan Magazine pak vychází dvakrát ročně, a to v nákladu 24 tisíc výtisků.
   Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydává v centru každý měsíc Zpravodaj Centrum s kulturní přílohou Kam v centru, a to v nákladu 21 tisíc výtisků. O obsahové náplni jednotlivých čísel zpravodaje rozhoduje redakční rada, kterou tvoří starosta, místostarostové, tajemník, neuvolněný člen rady městského obvodu a dva neuvolnění členové zastupitelstva MOaP.

   Roční náklady na vydání městských periodik v letech 2006 až 2009 (včetně DPH) jsou:


   pro zvětšení klikněte na obrázek

   Nepochybně je důležité informovat občany o dění v Ostravě, ale máme pocit, že za naše peníze se velká část těchto novin věnuje spíše prezentaci samotných politiků, přináší s nimi rozhovory a přímo podporuje politické strany. Připadá nám, že ve veřejných novinách samotný občan již nemá takový prostor. Naši zastupitelé města zde popisují, co a jak dobře ve městě udělali, ale o tom, zda jsou spokojení i Ostravané, se už nedočtete.

   Když porovnáte obsah sdělovaných informací v městských novinách s celkovými finančními náklady, tak Ostravaka zajímá, zda jsou pro vás pro občany tyto noviny zajímavé? Dozvíte se i nějaké zajímavé a plnohodnotné informace z těchto novin, nebo si myslíte, že dochází opět k mrhání s veřejnými financemi tím, že se vydávají noviny, které čte pouze pár lidí?

   Napište nám do redakce, co si o obsahu a kvalitě městských novin myslíte vy, občané.

  • další postřehy

  • Zamyšlení čtenáře
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa