Nedodržujete smluvní závazky? Nevadí, úřad s vámi ochotně uzavře dodatek ke kupní smlouvě.

V minulém čísle časopisu Ostravak (VI/2010) jsme psali o dlouhém boji občanů s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) ohledně parkoviště na rohu ulic Poděbradovy a Kolejní. Na konci článku jsme psali o nedodržení podmínek v kupní smlouvě v důsledku nepodání žádosti o zahájení územního řízení ve lhůtě stanovené kupní smlouvou. Vycházeli jsme z informací získaných odborem stavebního řádu a přestupků Magistrátu města Ostravy.

Nedodržujete smluvní závazky?

Nedodržujete smluvní závazky?

Následně po uzávěrce minulého čísla časopisu se nám k tomuto tématu vyjádřil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, že v březnu 2010 přijal centrální obvod od společnosti DEV Company žádost o prodloužení lhůty pro podání žádosti o zahájení územního řízení na stavbu polyfunkčního domu na pozemcích ve vlastnictví této společnosti. Podaná žádost byla schválena v květnu radou městského obvodu a v červnu zastupitelstvem městského obvodu. Bylo rozhodnuto o uzavření tzv. dodatku ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu.

Přestože již rok a půl občané vznáší své dotazy a stížnosti na znečišťování vozovky provozem parkoviště, tak MOaP opět upřednostnil majitele pozemků firmu DEV Company, spol. s r. o., na nichž se nachází výše zmíněné parkoviště – a to na úkor samotných obyvatel Ostravy. Firma DEV Company koupila přece pozemek za účelem zástavby. Místo toho, aby ihned po převodu pozemku začaly přípravy na stavbu, tak již druhým rokem je na pozemku provozováno parkoviště. Vůbec nebyly dodrženy stanovené termíny ve smlouvě. Jaký je tedy opravdový záměr s tímto pozemkem? Začne se zde vůbec někdy stavět?

Nedodržujete smluvní závazky?

Nedodržujete smluvní závazky?

Schválený dodatek prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o zahájení územního řízení z 24 měsíců na 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu. Po vydání územního rozhodnutí se prodlužuje lhůta pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, a to ze tří měsíců na šest měsíců a od nabytí právní moci stavebního povolení se prodlužuje lhůta z 36 měsíců na 42 měsíců pro získání oprávnění k užívání vystavěného objektu. V kupní smlouvě je uvedena jako účel převodu pozemků na firmu DEV Company výstavba Polyfunkčního domu Poděbradova/Kolejní s 26 místy krytých stání pro vozidla v suterénu stavby, jejichž kapacita se ale dodatkem snižuje na pouhých 20 parkovacích míst. Tento dodatek ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu byl uzavřen necelý měsíc před vypršením závazných lhůt ve smlouvě.

Ostravak zjistil, že tato kauza není jediná, kdy centrální obvod netrvá striktně na dodržování kupních smluv, ale naopak schvaluje dodatky ke smlouvám, a tím zlehčuje a mění podmínky ve prospěch kupujících, kteří koupili městský pozemek.

Načpak jsou tedy jakékoliv smluvní vztahy uzavřené s městským obvodem, když se smluvně ujednané závazky dají takto kdykoliv měnit? Když tedy odkoupíte městský pozemek a ve smlouvě se zavážete k tomu, že tam postavíte konkrétní stavbu do určité doby, tak to nemusíte brát vůbec vážně. Městský obvod totiž nevyužívá možnosti vymáhání smluvních pokut či odstoupení od smlouvy, a místo toho s vámi uzavře dodatek, ve kterém vám prodlouží termíny či změní účel stavby, a to tak, aby vám to co nejvíce vyhovovalo – a vy možná někdy v budoucnu tuto stavbu uskutečníte.

Rámeček:

Podle zápisů ze samotného zastupitelstva MOaP zjistíte, že úřad celkem pravidelně uzavírá dodatky ke smlouvám ve prospěch nového majitele městského pozemku:

12. srpna 2010 zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dodatku, který prodlužuje termíny pro podání žádosti o zahájení územního řízení ke kupní smlouvě na výstavbu Domu pro seniory (lokalita ulice Hájkovy).

10. června 2010 zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dodatku, jenž upravuje účel převodu nemovitostí a prodlužuje termíny pro podání žádostí o zahájení územního řízení, o vydání stavebního povolení a o získání oprávnění k užívání vystavěného objektu ke kupní smlouvě na výstavbu Polyfunkčního domu Poděbradova/Kolejní.

18. března 2010 zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dodatku, který upravuje účel převodu nemovitostí v kupní smlouvě na výstavbu Polyfunkčního domu ulice Hlučínské.

                                                                                                                                 red

 Ing. Petra Bernfeldová, kandidátka za hnutí Ostravak:

Ing. Petra Bernfeldová

Ing. Petra Bernfeldová

Zde se nabízí jediná otázka: Jednali by takto zastupitelé, kdyby se jednalo o jejich vlastní majetek? Taky by měnili smluvní podmínky již probíhajícího smluvního vztahu a nevymáhali by smluvní pokuty?

Takovéto jednání zastupitelů považuji za zcela absurdní a je svým způsobem výsměchem občanům jako spoluvlastníkům tohoto majetku. Lidé volí zastupitele, aby hájili zájmy občanů, nikoliv zájmy své vlastní nebo zájmy třetích osob. Jedná se o vzorový příklad klientelismu a neprofesionality.

Vložení komentáře