Privatizace v Dopravním podniku Ostrava

KAM SE PODĚLO 210 MILIONŮ? SESTRA, NEBO DCERA? ŘEDITEL, NEBO MAJITEL?

Zastupitelé ČSSD a ODS na ostravské radnici uskutečňují plán restrukturalizace největší městské společnosti Dopravního podniku Ostrava (dále jen DPO). Slovem restrukturalizace je zastupiteli myšlen prodej nebo ještě přesněji vyčlenění a privatizace nejziskovější části DPO. Současné vedení pod taktovkou primátora Ing. Petra Kajnara chce realizovat ještě v tomto volebním období prodej majoritního podílu firmy EKOVA ELECTRIC a.s. Do této městské firmy založené v roce 2011 se převedly z DPO provozy těžké údržby, modernizace a výroba dopravních prostředků. Ale pojďme se na privatizační proces pod taktovkou zastupitelů z ČSSD a ODS podívat od počátku.

V lednu 2009 byla vedením města Ostravy zadána studie nazvaná Restrukturalizace DPO. Tuto studii zpracovalo konsorcium firem pod vedením společnosti A. T. Kearney. Vyvrcholením jeho několikaleté práce byl materiál, který konsorcium prezentovalo 10. února 2011 na pracovním zasedání zastupitelstva města Ostravy v Domě kultury Akord. Na toto pracovní zasedání zastupitelstva měli zákaz vstupu nejen občané, ale i novináři. Důvodem zákazu byla primátorem uváděná pochopitelná obava z vyzrazení strategických informací, které by ve výsledku mohly poškodit DPO a celý privatizační proces.

JEDINÉ ŘEŠENÍ TO NEBYLO!

Na tomto neveřejném jednání byla vznesena ze strany zastupitelů za hnutí Ostravak, KSČM a TOP 09 řada připomínek, na které konzultační firma A.T. Kearney vůbec nereflektovala. Nejdůležitějším momentem prezentace bylo doporučení, že jediné právně a ekonomicky vhodné řešení je vyčlenění těžké údržby, modernizace a výroby dopravních prostředků do dceřiné firmy, která byla za tímto účelem již založena. Zdůvodněním tohoto údajně jediného vhodného řešení byla odvolávka na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Konzultační firma společně s vedením města tvrdila, že pokud by se těžká údržba, modernizace a výroba dopravních prostředků do dceřiné společnosti DPO neoddělily, bylo by jediným legálním řešením jejich ukončení pro všechny externí zákazníky.

Zastupitelé za hnutí Ostravak si vyžádali originál předmětného stanoviska z ÚHOS, na které se vedení města při obhajobě vzniku dceřiné společnosti odvolávalo. Ale ukázalo se, že stanovisko z ÚHOS říká, že pro zajištění zachování výše uvedených aktivit v DPO v souladu se závaznou legislativou postačí pouze oddělit účetnictví komerční výrobní činnosti a činnosti nekomerční. Vedením prezentované tvrzení o jediném vhodném řešení, tj. vyčlenění výroby do dceřiné firmy, se ukázalo jako účelově zavádějící. V té době (k 31. lednu 2011) již bylo kvůli tomuto záměru utraceno podle dostupných údajů 18,637 milionu korun, přičemž očekávaná výše měla dosáhnout až 23,771 milionu korun.

SESTRA, NEBO DCERA?

Ve světle nových informací se zastupitelé za hnutí Ostravak následně snažili přesvědčit vedení města, aby provozy rozdělilo pouze finančně a účetně, jak to skutečně vyžaduje stanovisko ÚHOS. Tento návrh byl však zamítnut. Zastupitelé za hnutí Ostravak proto přišli s dalším podnětem. Navrhli, aby místo dceřiné společnosti DPO byla založena sesterská společnost. Na první pohled vypadá otázka, zda založit dceřinou společnost DPO, nebo sesterskou, jako nepodstatná. Opak je ale pravdou! Rozdíl mezi sesterskou a dceřinou společností ve vztahu k zastupitelstvu je totiž zcela zásadní. V případě, že by nově zakládaná společnost byla sesterskou společností DPO, mohli by zastupitelé pokládat dotazy řediteli této společnosti přímo na zasedání zastupitelstva. V případě dceřiné společnosti DPO tuto možnost zastupitelé už nemají. Ředitel dceřiné společnosti DPO není totiž povinen účastnit se zasedání zastupitelstva. Veškeré dotazy ze strany zastupitelů musejí být nejdříve zaslány řediteli DPO. Zastupitelé tak ztrácejí přímou vazbu na společnost. Vzniká tak účinná hráz, která dokáže zdržet nebo zcela eliminovat jak nežádoucí dotazy z řad zastupitelů, tak veřejnosti. Ostatně vedení města se tímto faktem ani netajilo. Když se ukázalo, že stanovisko ÚHOS neříká nic o založení dceřiné společnosti, ale pouze o rozdělení financování a účetnictví, musel se najít další důvod. Tím byla opětovně deklarovaná starost o ochranu strategických informací před konkurencí. A jelikož ani tento důvod nebyl dostatečně pádný, přidal pan primátor ještě jeden. Na 11. zasedání zastupitelstva, které se konalo 19. října 2011, mimo jiné prohlásil: „Je to schválně vytaženo ze stanov až na zastupitelstvo speciální právní úpravou z toho důvodu, že kvůli odborům byli postaveni do toho, že z toho museli udělat dceru a ne sestru.“ Z této věty vyplývá, že vedení města chtělo založit sesterskou společnost, ale odbory jej donutily, aby založilo dceřinou společnost. Je zvláštní, že vedení města v případě vyjednávání o navýšení mzdy s odbory DPO nedonutila k ústupu ani stávka, ale v případě ryze strategických právních úkonů mají odbory takovou sílu a vliv, že primátor udělá to, co mu řekly. O reálnosti těchto slov si musí udělat názor každý sám. Postupme ale v privatizačním dějství dál.

NOVÝ ŘEDITEL A SOUČASNĚ SPOLUMAJITEL

I přes protesty opozice nakonec zastupitelé z ČSSD a ODS zrealizovali prosazovaný záměr a 1. ledna 2011 vznikla dceřiná společnost EKOVA ELECTRIC a.s. Z DPO byl do této nově založené společnosti vložen základní kapitálový vklad ve výši 500 milionů korun. Ředitelem společnosti EKOVA ELECTRIC se stal Ing. František Kořínek, který byl až do té doby ředitelem DPO. Tímto způsobem došlo k uvolnění místa ředitele DPO, na které byl okamžitě vyhlášen konkurz. Ten v zápětí vyhrál Ing. Roman Kadlučka. Přechod Ing. Františka Kořínka z pozice ředitele největší městské společnosti do dceřiné společnosti DPO vzbuzoval otazníky. Je ale pravda, že výměna ředitelů je čas od času prospěšná. Nově příchozí ředitel Ing. Roman Kadlučka je ostatně odborník z oboru. Vše by bylo v pořádku, až na jeden podstatný detail, který výběrové komisi vůbec nevadil, ale v řadách opozičních zastupitelů vyvolal silné znepokojení. Zastupitelé totiž zjistili, že nově jmenovaný ředitel je současně spolumajitelem Krnovských opraven a strojíren s.r.o. (dále jen KOS)! Tedy firmy, která podniká v oboru a je přímou konkurencí založené dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.! V souvislosti s touto skutečností tak vypadají dosavadní slova o utajení strategických informací jako nemístný žert ze strany zastupitelů z ČSSD a ODS. Nicméně i s tímto problémem se vedení města rychle vypořádalo. Požádalo nově jmenovaného ředitele Ing. Romana Kadlučku, aby se zbavil svého podílu ve firmě KOS. Což se po několika měsících stalo. Formálně už tak dnes nikdo nemůže napadnout ředitele DPO ze střetu zájmů.

KDO CHCE KOUPIT EKOVU?

Takže když už zastupitelé z ČSSD a ODS prosadili založení dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC, vyvedli nejziskovější provoz z DPO a provedli nové personální obsazení, přichází konečně na řadu prodej majoritního podílu (66 procent akcií) této společnosti. Prvním krokem bylo hlasování o návrhu pro vstup strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC. Hlasování proběhlo 19. října 2011 na 11. zasedání zastupitelstva města. Z řad opozičních zastupitelů zazněly argumenty proti současnému vstupu. Na zastupitelstvu vystoupil dokonce i Ing. Pokojský, jenž z pozice člena dozorčí rady DPO žádal vedení města a jednotlivé zastupitele o pozdržení tohoto záměru! Nepomohlo vůbec nic. Zastupitelé z ČSSD a ODS si tento záměr odhlasovali. Proti záměru byli opět pouze zastupitelé za hnutí Ostravak, KSČM a TOP 09.

V té době již paralelně probíhala jednání s případnými zájemci o koupi majoritního podílu. Proces hledání strategického partnera byl – jak jinak – „tajný“, aby se nevyzradily strategické informace. Po nějaké době vedení města oznámilo, že se objevil jeden seriózní zájemce. Hádejte, která společnost se to objevila? Ano, byla to firma KOS! Firma, jejímž spoluvlastníkem ještě před pár měsíci byl současný ředitel DPO Ing. Roman Kadlučka. Tato firma ve spojení s firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. tvořící konsorcium je jediným zájemcem, se kterým dnes vedení města vyjednává o prodeji akcií.

V této souvislosti se nabízí otázka, jak vážně nebo před kým vlastně mají být utajovány již tolikrát zmiňované citlivé a strategické informace? Uveďme jeden konkrétní příklad této absurdity: když se zastupitelé z hnutí Ostravak zeptali na hospodářské výsledky společnosti EKOVA ELECTRIC, bylo jim odpovězeno: „V současné době probíhá proces výběru strategického partnera pro kapitálový vstup do společnosti. Údaje o zisku konkrétních zakázek, resp. o jeho výši podle jednotlivých obchodních partnerů, nebyly z výše uvedených důvodů sdělovány ani uchazečům o vstup do společnosti a jejich případné poskytnutí by mohlo tento proces narušit.“ To jim sdělil Dopravní podnik Ostrava. Tedy podnik, který dnes řídí ještě nedávný spolumajitel firmy KOS, která usiluje o kapitálový vstup do společnosti EKOVA ELECTRIC.

Možná je to ale všechno opravdu jen náhoda. Pokud ano, tak majitelé firmy KOS mají nevídané podnikatelské štěstí, že zrovna jeden z jejích nedávných spoluvlastníků dnes vykonává funkci ředitele DPO. Dostupnost a znalost veškerých ekonomických, technických, obchodních a dalších citlivých informací, které se sbíhají u Ing. Romana Kadlučky v tak významném procesu, jako je vyjednávaní prodeje majoritního podílu dceřiné společnosti DPO, však nechávají všechny zastupitele z řad ČSSD a ODS naprosto klidnými. On přece svůj podíl už prodal…

KDE JE 210 MILIONŮ?

Na 22. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 30. ledna 2013, byly prezentovány informace pro schvalovací proces prodeje 66 procent akcií společnosti EKOVA ELECTRIC. Byly sděleny obecné informace o probíhajícím jednání ve věci cenové nabídky se zástupci konsorcia KOS a ŠKODA TRANSPORTATION. Šokujícím sdělením však bylo, že výše základního kapitálu společnosti EKOVA ELECTRIC podle nového znaleckého posudku provedeného 31. července 2012 není 500 milionů, ale pouze 290 milionů korun! Jak je možné, že při založení společnosti v roce 2011 byl vložen základní kapitál v hodnotě 500 milionů korun a o necelé dva roky později vedení města řekne, že hodnota je o 210 milionů korun nižší? Nabídnuté vysvětlení bylo opět velmi jednoduché. Bylo řečeno, že předešlá firma Prague Accounting Services s.r.o. vycházela z příliš optimistických odhadů a nejen velmi pozitivního vývoje, ale i rizik trhu. Tento neočekávaný pokles ceny základního kapitálu, jak asi správně tušíte, se odrazí na poklesu prodejní ceny akcií. Někdo má prostě v podnikání štěstí.

VŠECHNO JE V POŘÁDKU, DĚLÁME TO PRO LIDI

Vedení města říká, že má upřímnou snahu zachovat výrobu, know-how a pracovní místa ve společnosti EKOVA ELECTRIC. Musíme mu to věřit. Jistě to myslí upřímně. Jinak by určitě neprodávalo nejziskovější část podniku v době ekonomického propadu, kdy se lidem nevyplácí prodávat ani byty. To, že se ocitl v čele mateřského podniku majitel firmy, která se vzápětí uchází o koupi majoritního podílu v dceřiné společnosti, je pouze dílem náhody. A nenadálý pokles hodnoty základního kapitálu z 500 na 290 milionů korun? I to se občas stane. Že se otevřely dveře ke všem citlivým informacím konkurenci, to přece nemůže být žádné riziko pro budoucnost společnosti a samotné zaměstnance. Zastupitelé z ČSSD a ODS zkrátka vědí přesně, co pro blaho občanů Ostravy dělají. A až budete platit zdražené jízdné nebo bude zrušeno vaše tramvajové, autobusové či trolejbusové spojení, uvědomte si, že zastupitelé z ČSSD a ODS to s námi občany myslí upřímně a dobře!!! (red)

 1. Autor: Anonymní

  22.4.2013 - 19.01

  EKOVĚ ELECTRIC chybí podle původního plánu 210 milionů tak kde je sehnat. Zastupitelé na to přišli, co takhle tam převést i zbytek dopravního podniku. EKOVA ELECTRIC zajistí, stály odbyt zakázek z D.P.O. a dotace z města. Všichni budou za vodou a peníze z města potečou v klidu dál, a kdo to odnese? Samozřejmě my jako cestující dojdou finance tak ubereme spoje a hotovo. A nikdo jim nebude moc nic říc nebo D.P.O. nebude vlastnit město.

 2. Autor: snake

  23.4.2013 - 8.51

  Současný ředitel Roman Kadlučka neměl jenom zastoupení nebo podíl ve firmě kos!!
  Byl členem představenstva Pragoimexu ,a v  jiných firmách související s kolejovou dopravou to je náhoda co!!!!

 3. Autor: snake

  23.4.2013 - 8.55

  člen dozorčí rady
  PRAGOIMEX a.s. (IČ:15888100)
  místopředseda dozorčí rady
  Moravskoslezská centrální dráha, a.s. (IČ:60793571)

  člen dozorčí rady
  KOS Trading, akciová společnost (IČ:60793562)
  Krnovské opravny a strojírny s.r.o. (IČ:46581146)

  Společníci s vkladem
  Tady všude pusobil nebo působí ing.Roman Kadlučka

 4. Autor: whitesnake

  23.4.2013 - 13.28

  Strana 7-9 zápisu-vystoupení odborů v diskuzi na jednání zastupitelstva Ostravy dne 20.3.2013, k problematice Ekovy Electric:

  http://www.odborydpo.cz/dokumenty/priloha_zapisu_z_jednani_ZV_06_2013.pdf

 5. Autor: zaměstnanec DPO/EKOVA

  2.5.2013 - 9.10

  Jsem zaměstnanec tohoto konsorcia. To co se tady děje je naprosto neuvěřitelné, EKOVA i DPO jsou již v podstatě privátní firmy pod vedením Pragoimexu, resp. Kadlučky. DPO se stal v podstatě bankou, přímý penězovod z ostravské radnice, který nepřetržitě vyvádí městské peníze do Pragoimex.
  Myslím že jsem v tomto směru dobře informovaný, ale nevím, na koho se obrátit, aby mohly být informace zvěřejněny. Ta situace je neuvěřitelná, ročně se vyvedou do Pragoimexu i desítky milionů korun, zaměstnanci mají zakázáno i o některých veřejných informacích mluvit, aby na ně zbytečně neupozorňovali.

 6. Autor: redakce Ostravak

  22.5.2013 - 10.12

  Vzkaz pro zaměstnance DPO/Ekova:
  Zkuste prosím zavolat na tel: 602576263 nebo nás kontaktovat na email redakce@ostravak.info, rádi bychom se s Vámi setkali.

 7. Autor: zaměstnanec DPO/EKOVA

  10.12.2016 - 20.40

  Co se tam děje je neskutečné,platy značně klesly zaměstnanci s 20letou praxí mají na výplatu 15tis. Noví zaměstnanci nastupují se stejným nebo vyšším platem a kolik nových pozic vzniklo a neustále přibývá zaměstnanců v technickém oddělení kteří ani nerozeznají tramvaje ani nemluvě.

Vložení komentáře