Proč se neinspirovat tím, co už existuje a v praxi funguje | Ostravak

Proč se neinspirovat tím, co už existuje a v praxi funguje

Před volbami slyšíme od politiků slogany typu transparentní radnice, otevřená radnice a podobně. Když se však zeptáme, co to znamená v praxi, dočkáme se jednotné odpovědi: „Budeme všechno zveřejňovat na webu“. Když si uvědomíme, že to technicky ani legislativně není stoprocentně možné, začne se ,,transparentní radnice“ postupně vytrácet.

Transparentní Poruba

Inspirováno britskou normou BS10500

1) Nakládání s veřejným majetkem

 • Před prodejem/pronájmem zveřejňovat analýzy využití majetku s dopady na obvod a před případným prodejem majetku uskutečnit veřejnou diskuzi.
 • Při prodeji a pronájmu použít výběrová řízení vždy, pokud je to efektivní.
 • Poklady pro výběrová řízení sestavovat tak, aby jediným kritériem při hodnocení nabídek byla cena (všechna ostatní kritéria zohlednit v podkladech).
 • Informace o výsledku výběrového řízení včetně příslušného zápisu z prodeje/pronájmu majetku zaslat všem uchazečům a zveřejnit na internetu.
 • Zveřejňovat dopadové studie na obvod v případech žádostí o úvěry.
 • Do nájemních smluv vždy zahrnovat možnost vypovězení smlouvy.

2) Personální politika

 • Realizovat výběrová řízení i na místa referentů úřadu.
 • Při výběrových řízeních používat vždy také písemné testy.
 • Upravit případný konflikt zájmů u členů výběrové komise a zveřejnit ho.
 • Zveřejňovat informace o konání výběrových řízení minimálně 7 dní předem.
 • Zaslat uchazečům výsledky  výběrového řízení a umístit je také na internet.

3) Účast veřejnosti na rozhodování

 • Zavést pravidla pro shromažďování obyvatel obvodu.
 • Zavést pravidla umožňující občanovi vystoupit na zasedání zastupitelstva k libovolnému bodu programu.
 • Zpřístupnit veřejnosti zasedání komisí zastupitelstva a rady obvodu, včetně práva vystoupit na těchto zasedáních.
 • Zavést pravidlo, že zásadní dokumenty týkající se fungování obvodu, podléhají schvalovacímu procesu stejně jako všechna závazná nařízení obvodu.
 • Zveřejnit kontaktní údaje starosty a zastupitelů.
 • Zavést rychlý a veřejný způsob řešení podnětů občanů.

4) Přístup k informacím

 • Na webu zveřejňovat výroční zprávy.
 • Na webu zavést elektronickou úřední desku včetně archivu.
 • Na webu zveřejňovat pozvánky a zápisy ze všech veřejných schůzí orgánů obvodu.

5) Etika a konflikt zájmu

 • Přijmout Etický kodex veřejných představitelů obvodu a Etický kodex zaměstnanců obvodu i organizací obvodu.
 • Předkládat rozšířené majetkové přiznání starosty a zastupitelů a zveřejňovat je s potvrzením o podání daňového přiznání na webu obvodu.
 • Na webu obvodu zveřejňovat zápisy ze zasedání komisí zastupitelů na ochranu veřejného zájmu.

6) Územní plánování a stavební úřad

 • Do tvorby územního plánu zapojit co největší počet obyvatel.
 • Zavést kriteriální metodiku posuzování a zásad jednotné aplikované praxe, při posuzování porovnatelných stavebních záměrů.
 • Zavést elektronickou podatelnu a elektronický registr probíhajících žádostí.
 • Zveřejnit na webu obce územní plán a územně plánovací podklady (např. urbanistické studie).
 • Medializovat informace o připravovaných změnách a doplňcích územního plánu.
 • Na úřední desce a na webu obce zveřejňovat informace o každé žádosti o územní rozhodnutí, resp. stavební povolení doručené obvodu.
 • Využívat úřední desku a termíny všech jednání umísťovat na web – sekce investice.

7) Dotace a granty

 • Předcházet a řešit konflikt zájmů mezi žadateli o dotaci/grant a těch, kteří rozhodují o přidělování dotací/grantů (minimálně čestné prohlášení). Zveřejňovat toto řešení na webu obvodu.
 • Zpřístupnit veřejnosti zasedání komisí rozhodujících o přidělení.
 • O přidělování rozhodovat soutěžně.
 • Zveřejnit na webu obce výsledky ze soutěží na přidělování dotací/grantů.
 • Zveřejňovat na webu obce aktuální grantové výzvy, včetně přesného postupu rozhodování o přidělování a systém jejich hodnocení, a to v jednoduchém formátu.
 • Na webu zpřístupnit formuláře žádostí o přidělení, pravidla pro přidělování ve formě kritérií a jejich váhy – způsob rozhodování komisí, jména členů komisí.
 • Zveřejňovat zápisy ze zasedání komisí rozhodujících o přidělení včetně seznamu udělených i neudělených dotací.
 • Zveřejňovat rozhodnutí o přidělení včetně hodnoticích tabulek k projektům.
 • Zveřejňovat zprávy o realizovaných projektech financovaných z dotací/grantů a zveřejňovat pozvánky na tyto akce.

8 ) Firmy

 • Nákupy výrobků, služeb a stavebních prací obchodními společnostmi zajišťovat výběrovým řízením.
 • Při jmenování zástupců obvodu do obchodních společností s majoritou obvodu a do rozpočtových a příspěvkových organizací obvodu zavést stejná pravidla jako při přijímání zaměstnanců obvodu.
 • Zveřejňovat výroční zprávy firem, zakládací listiny, složení vedení (resp. orgánů), kontrakty s obvodem.
 • Nevytvářet další obchodní společnosti těchto společností.

9) Veřejné zakázky a služby

 • Zpracovat interní směrnici pro realizaci veřejných zakázek. Explicitně a podrobně rozpracovat pravidla pro zakázky malého rozsahu.
 • Využít elektronické aukce jako způsob realizace nákupu zboží, služeb a práce. V případě nevyužití tohoto nástroje zdůvodnit, proč se takto nepostupovalo.
 • Sestavovat roční plány veřejných zakázek, roční zprávy o stavu a výsledcích veřejných zakázek za příslušný rok a zveřejnit je.
 • Zpracovat, zavést a zveřejnit pravidla pro střet zájmů v procesu veřejných zakázek. Na webu zveřejnit všechny dostupné informace o veřejných zakázkách.

10) Transparentní rozpočet

 • Návrh rozpočtu zveřejnit na webu obvodu spolu se slovním popisem všech položek v rozpočtu, včetně krátkého zdůvodnění dané položky.
 • Na změny schváleného rozpočtu uplatňovat stejná pravidla jako při návrhu rozpočtu.
 • Zveřejňovat aktuální rozpočet obvodu a rozpočty minimálně tři roky zpětně.
 • Zveřejňovat registr investičních akcí obvodu (obsahuje přehled plánovaných investičních akcí).
 • Zveřejňovat finanční výroční zprávy obvodu včetně informací o vývoji dluhové služby obvodu.

11) Byty a místa v sociálních zařízeních

 • Zveřejňovat termíny a zápisy zasedání komise, umožnit veřejnosti přístup na zasedání, zavést jasná pravidla komise rozhodující o přidělení bytů, převodu bytů do osobního vlastnictví atd.
 • Jako hlavní způsob přidělování bytů a míst v sociálních/předškolních zařízeních zavést veřejné losování.
 • Zveřejňovat aktuální seznam sociálních a předškolních zařízení, kde je zřizovatelem obvod.
-David Nespěšný-

Vložení komentáře