Úřad s vámi nekomunikuje? Několik rad jak postupovat.

Neustále se na Ostravaka obracíte se svými zkušenostmi s úřady a popisujete, jak s vámi veřejné instituce kolikrát nekomunikují či vám ani neodpoví na váš dotaz nebo dopis.

Jak jsme zjistili, málokdo ví, že pro tyto účely zde máme zákon o svobodném přístupu k informacím.

Jak tedy postupovat? Pokud chcete od státního orgánu, orgánu samosprávy či jiné veřejné instituce získat informace, které se týkají města, městského obvodu či městských společností, obraťte se na konkrétní instituci a požádejte ji o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost můžete podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím internetu –  tzv. e-podatelnou. Lepší je ale vždy podat žádost písemně, především pokud vám nebyla poskytnuta žádná nebo nedostačující odpověď na vaši ústně podanou žádost. V písemné žádosti musí být zřejmé, kterou instituci konkrétně žádáte o informace, že žádáte podle výše zmíněného zákona a musíte uvést v žádosti své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě doručovací adresu.

Veřejná instituce vaši žádost posoudí a do sedmi dnů vás může požádat o doplnění žádosti nebo sdělit, že se žádost vztahuje k jiné organizaci. Pokud je vaše žádost v pořádku a není v rozporu se zákonem, tak vám buď úřad do sedmi dnů sdělí, kde je možnost vyhledat již zveřejněnou informaci o kterou žádáte, nebo vám nejpozději do 15 dnů úřad požadovanou informaci poskytne. Úřad může lhůtu pro poskytnutí informace ze závažných důvodů prodloužit – nejvýše však o deset dní, ale i to je úřad povinen vám oznámit.

Jestliže vám úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informace, nevydá rozhodnutí či odmítne vaší žádosti vyhovět, můžete do 30 dnů podat odvolání nebo stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Ostrava je přece vaše město a vy jako Ostravaci máte právo na informace o tom, jak se hospodaří s veřejným majetkem a financemi. Nebojte se tedy obracet na úřad a žádat o informace podle tohoto zákona. Máte na to zcela legitimní právo.

                                                                                                                                 red

Mgr. Petr Kausta, kandidát za hnutí OSTRAVAK

Mgr. Petr Kausta

Mgr. Petr Kausta

Svobodný přístup občanů k informacím je jedním ze základních pilířů demokracie a fungování demokratického státu. Je to významný nástroj, jak občané mohou kontrolovat činnosti volených zástupců a úředníků a činnosti povinných subjektů. Zákon č. 106/1999 Sb., ve smyslu pozdějších změn, stanoví pravidla, k jakým informacím, u jakých subjektů a jakým způsobem občan informace získá. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznam uložený v elektronické podobě nebo záznam zvukový, obrazový nebo audiovizuální. Zmíněný zákon tak v každém případě dopadá i na statutární město Ostrava a jeho orgány.

Vložení komentáře