Výši nájemného určuje město podle sympatií

Nedávno byl v médiích zveřejněn příběh pana Ladislava Michalíka, provozovatele prodejny Zdravá výživa v centru města, tedy v nebytových prostorech patřících centrálnímu městskému obvodu. Panu Michalíkovi měl být nesmyslně jednorázově navýšen roční nájem ze současných 212 808 korun na 577 748 korun, což je navýšení o více než 170 procent!

Prodejna zaměřená svým sortimentem na problematiku bezlepkové diety o celkové výměře 152 m2 se nachází na ulici Nádražní 36/612 v centru města. Funguje zde od roku 2003. Pokud nájemce hradí řádně a včas nájemné v plné výši, stará se o svěřený majetek města a nepodniká zde žádnou nelegální činnost, naprosto nechápu, proč vznikla snaha navýšit jednorázově nájem o zmíněných 170 procent. Zdravý rozum zůstává stát nad tím, co se dnes v našem městě děje, a to jako důsledek toho, že vše začalo na podzim 2009 na základě žádosti nájemce o rozšíření a změnu užívaní nebytového prostoru. Přitom žádost o změnu užívání prostor a navýšení nájemného jsou dvě naprosto odlišné věci, ale město se k tomu postavilo ve smyslu: „… žádost Vám schválíme, když budete souhlasit s navýšením nájmu…“

Radní obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen MOaP) jako jeden z důvodů astronomického navýšení nájmu u pana Michalíka uvádějí, že se provozovna nachází v zóně, kde se v budoucnu zvýšení nájmu předpokládá. Zdůvodnění ale pokračuje dále, že jeho výši a termín realizace zvýšení dosud rada neschválila, takže ani samotné město neví, o kolik a kdy se nájmy budou navyšovat. Největší absurdita na celé věci je to, že ve stejné době – tj. na podzim 2009 – pronajalo město firmě Čiperka, a.s., nebytové prostory o výměře 146 m2 ve stejné budově, v níž sídlí i Zdravá výživa, a to za cenu pouhých 250 tisíc korun za rok. Prodejny jsou na stejné adrese, skoro o stejné velikosti – ale jedna firma má platit roční nájem 577 748 korun a druhá pouhých 250 tisíc korun za rok!

Pronájem nebytových prostor v obvodu MOaP se v současné době řídí Zásadami pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostrava – městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách městského obvodu www.moap.cz.
Podle výše zmíněných zásad má pan Michalík uzavřenu platnou nájemní smlouvu, podle níž může dojít ke zvýšení nájemného pouze o míru inflace. Výši, kterou mu město nabídlo v případě, že mu vyhoví ve změně, kterou požaduje, by za normálního chodu věcí neměl dostat.

Ano, je pravda, že podle názoru nezávislého soudního znalce se tržní nájem vzhledem k dané lokalitě, stavu a velikosti prodejny pohybuje v rozmezí 300 až 450 tisíc korun, ale přece se radní MOaP nemohou řídit tržním nájmem při zajišťování základní infrastruktury pro občany v centru! Výše nájemného by měl obvod vždy rozlišovat podle předmětu podnikání. Například vysoký nájem pro kasina a herny v centru, a nízkým nájmem naopak podpořit služby sloužící občanům, protože právě ty dělají centrum centrem. Prodejna se zdravou výživou je beze sporu takovou službou pro občany, kterou by obvod měl podporovat a měl by se snažit o její udržení ve městě. I sama široká veřejnost se shoduje na tom, že prodejnu Zdravá výživa v centru chtějí a potřebují.

Po prostudování veškerých materiálů máte pocit, že jde s největší pravděpodobností o osobní zášť a pomstu představitelů města vůči podnikateli za to, že byl původně členem ODS, ale nyní je ve Straně zelených. Žijeme snad v demokratickém světě, kde není důvodem k osobní likvidaci odevzdání stranického průkazu.
Veškerá diskuse ze strany města byla ukončena vyjádřením místostarosty Jiřího Grolla, že město jako vlastník není povinno sdělovat žadateli důvody, proč byla jeho žádost zamítnuta. Byl to právě sám Jiří Groll, který se ve zpravodaji MOaP Centrum v lednu 2007 jako čerstvě zvolený místostarosta vyjádřil, že by občané vždy měli odcházet s vědomím, že se s nimi jednalo jako s rovnoprávnou stranou, ke které každý úředník musí mít úctu, a úředník by měl občanovi poskytnout vždy všechny informace, které potřebuje ve své věci, a to úplně a najednou. Od voleb už uběhly čtyři roky a chudák pan Groll už asi zapomněl, co slíbil…

Co na to právník?
Podle vyjádření právníka je město oprávněno podnikat stejně jako každý jiný, takže je oprávněno jednat i o výši nájmu a bude platit, že čím lepší podmínky vyjedná, tím lépe pro obec a její občany. Ovšem musí to mít nějakou rozumnou míru a splňovat jisté náležitosti, které by byly pro všechny zhruba stejné. Tím, že město někomu nabízí nájemné obvyklé a někomu jinému nabízí zvýšení zcela účelově na nájem likvidační, by se dalo klidně říci, že porušuje zákon o obcích, a to konkrétně ust. § 2 odst. 2: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ Pokud se k některým nájemníkům chová tak, že jim stanoví záměrně nesplnitelné podmínky současně, porušuje ust. § 35 odst. 2: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku.“
Uvedená ustanovení jsou obecné povahy a nelze z nich nijak zvlášť a konkrétně vyvozovat povinnosti obce. Lze samozřejmě poukazovat na to, že obec se nechová ke svým občanům stejně. Někomu poskytuje podmínky obvyklé a běžné, jinému nikoliv, a to je problém.

-red-

II/2010

Vložení komentáře