Zákon a pořádek

V polovině letošního roku proběhla médii kauza o pravděpodobném zániku mateřinky U Školky v Ostravě‑Porubě. Žádný argument nebyl dostatečně silný k tomu, aby odvrátil rozhodnutí představitelů kraje sloučit dvě školky rozdílných povah, a tudíž omezit celkovou kapacitu dětí s diametrálně odlišnými problémy. Jednalo se o sloučení školky se specializací na problém respiračních chorob (mateřinka U Školky) a školky logopedické (MŠ logopedická, Liptaňské náměstí), která slučuje děti s mentálními a tělesnými obtížemi.

Zákon a pořádekArgument, že se děti z Ostravy dusí, nestačí. Zastupitelé kraje rozhodli, školka pravděpodobně zanikne

V polovině letošního roku proběhla médii kauza o pravděpodobném zániku mateřinky U Školky v Ostravě‑Porubě. Žádný argument nebyl dostatečně silný k tomu, aby odvrátil rozhodnutí představitelů kraje sloučit dvě školky rozdílných povah, a tudíž omezit celkovou kapacitu dětí s diametrálně odlišnými problémy. Jednalo se o sloučení školky se specializací na problém respiračních chorob (mateřinka U Školky) a školky logopedické (MŠ logopedická, Liptaňské náměstí), která slučuje děti s mentálními a tělesnými obtížemi.

Zastupitelé kraje rozhodli na základě školského zákona. Mateřinka U Školky dle vyhlášky nesplňuje statut speciální školky, a proto nespadá do kompetence kraje jako zřizovatele. Děti s respiračními onemocněními jsou „pouze“ zdravotně znevýhodněné, a tudíž mohou navštěvovat školku standardní. Zřizování takovýchto mateřských škol je v souladu se školským zákonem v kompetenci obce. Navíc vlastníkem budovy, ve které doposud mateřinka sídlila, je kraj.

Nyní na počátku září média utichla a situace je daná. Do MŠ U Školky nastoupilo pravděpodobně posledních 96 dětí s dýchacími problémy, z toho zhruba polovina dětí s diagnózou astmatik. Stávající děti mají ještě možnost školku v regulérním čase ukončit. Ovšem v příštím školním roce (v roce 2011) již nové „zdravotně znevýhodněné“ děti nenastoupí.

Školka svým charakterem a vybavením neměla a nemá konkurenci. Poskytuje speciální program dětem zdravotně oslabeným opakovanými respiračními chorobami s indikacemi, jako jsou bronchitida, astma, záněty středního ucha, senná rýma a alergická onemocnění kůže. Léčebně rehabilitační péče je harmonicky začleněna do výuky. Program je věnován inhalacím, reedukaci dýchání, rehabilitačním cvičením, saunování. Ve třídách jsou používány čističky vzduchu a zvlhčovače. Všechny zmiňované aktivity jsou také nesmírně důležitou a nenahraditelnou prevencí. Pedagogové velmi úzce komunikují s rodiči, a tak veškeré obtíže eliminují ve prospěch zdraví každého dítěte.

V situaci, kdy ovzduší na Ostravsku je alarmující, jsou fakta a argumenty výše uvedené pro nás občany a hlavně rodiče postižených dětí něco, čemu zdravý rozum nemůže rozumět. Zeptali jsme se proto kompetentnějších osob. V odpovědích nehledáme viníka, ale chceme poukázat na možná řešení. Komentáře, které přinášíme, jsou v podstatě závazky daných osob. Ostravaka bude i nadále zajímat zda všichni dotázaní dostojí svým závazkům.

Jana Karnovská, současná statutární zástupkyně MŠ U školky:

Ve funkci statutárního zástupce jsem od dubna letošního roku a svou funkci beru velmi vážně, jsem ochotna a schopna pro dobré jméno MŠ a potažmo také zřizovatele vykonat maximum: obnovit tradici respirační péče v MŠ, která v minulých letech byla opomíjena a nedoceněna.

Provedla jsem operativní průzkum, zda mezi zapsanými dětmi jsou děti, které by splňovaly podmínku zdravotního znevýhodnění, kterým je možno poskytovat speciální vzdělávací potřeby. Z tohoto průzkumu mi vyplynulo, že minimálně 50 % dětí tuto podmínku splňuje. Z tohoto důvodu máme připraven projekt, v rámci kterého bude v novém školním roce 2010/11 rozšířena a zkvalitněna péče o tyto děti. V rámci projektu mám v úmyslu spolupracovat a oslovit odborníky z této oblasti (ústav imunologie, alergology, pediatry apod.) – s touto vizí byli zároveň seznámeni rodiče.

Jaroslava Wenigerová, poslankyně za PČR

Kraj ze zákona zřizuje speciální MŠ, což MŠ U Školky při převzetí zřizovatelské funkce krajem v roce 2001 byla. V dnešní době tento status školka nemá. Děti, které dnes tuto školku navštěvují, mají sice potvrzení od lékaře, ale nemají doporučení specializovaného diagnostického pracoviště. V době, kdy jsem působila na kraji jako náměstkyně hejtmana pro oblast školství, obrátila jsem se na radu městského obvodu Poruba s písemnou žádostí o převzetí zřizovatelské funkce, přišla záporná odpověď. Kraj v současnosti nechce budovu předat, neboť tyto prostory potřebuje pro logopedickou školku, která sídlí v pronajatých prostorách, majetkově doposud nevyřešených. Kraj může i dnes podle zákona zřizovat i jiná zařízení, která zákon taxativně nevymezuje, když k tomu má podmínky. To znamená, že kdyby se kraj rozhodl, že si tuto školku ponechá, tak podle zákona může. Byl by to však jistý precedens.

Problematika nemocných dětí s respiračními chorobami by měla být podle mě součástí komplexních opatření, která připravuje Ministerstvo životního prostředí pro MSK. Svou roli má sehrát MŠMT. To se týká i kategorizace této nemoci jako zdravotního postižení. Tady je prostor pro jednání města Ostravy i kraje. Chci se touto otázkou zabývat z pozice poslankyně PČR.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí krajského úřadu:

1. ledna 2005 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V § 16 tohoto zákona je zmíněno vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mimo jiné § 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb. definuje typy speciálních škol. Dle této vyhlášky není MŠ U Školky typem speciální školy.

Zákon a pořádekVěra Pálková, náměstkyně hejtmana:

Velký zájem rodičů mateřské školy U Školky v Ostravě-Porubě o program pro děti s respiračními problémy dává signál o potřebě takovýchto aktivit v celém Moravskoslezském kraji, který je mimořádně postižen špatným ovzduším. Je to výzva všem starostům měst a obcí. Programy všech obecních a městkých „tzv. běžných“ školek mohou být obohaceny o podobné aktivity. Mohu slíbit, že toto doporučení projednám nejen s představiteli městského obvodu Ostrava- -Poruba.

Jan Dekický, místostarosta Městského obvodu Poruba:

V současné době se zpracovává projektová dokumentace, která zahrnuje komplexní rekonstrukci prostor o rozloze cca 180 m2 a to v MŠ na ulici J. Šoupala v Ostravě- Porubě. V minulosti byly tyto prostory obvodem pronajímány a dnes bychom je rádi proměnili na odpočinkovou zónu s hernou, umývárnou a šatnou. Přibude rovněž infrasauna. Realizace projektu by měla být zahájena letos na podzim.

MUDr. Eva Schallerová, pediatr, kandidátka za hnutí OSTRAVAK

Můj názor na tuto kauzu je jednoznačně zaměřen kriticky proti rozhodnutí kraje, přestože to je v jeho kompetenci. Logopedická péče má svoje specifika, péče o děti s respiračními potížemi také. Jako pediatr smogem nejvíc zatížené lokality ve městě i v republice zastávám názor, že podobných školek pro děti s respiračními nemocemi by mělo být mnohem více. Přinejmenším v každé čtvrti Ostravy jedno zařízení tohoto typu. V žádném případě by se neměla rušit fungující, ale naopak by se měla budovat nová.

Vložení komentáře