Ze zákulisí zastupitelů města Ostravy

Foto: Petr Stuchlík

Nejvýznamnějším řídicím orgánem města je zastupitelstvo. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem, schvalování rozpočtu, vydávání obecně závazných vyhlášek, zřizování městské policie a jiných městských organizací. Na zasedání zastupitelstva se mohou nejen zvolení zastupitelé, ale i občané veřejně ptát a diskutovat s primátorem a ostatními radními.

Do letošního roku byla zasedání zastupitelstva s železnou pravidelností svolávána každý měsíc. Výjimku tvořily pouze prázdninové měsíce červenec a srpen. To však už dnes neplatí. Současné vedení města se rozhodlo výrazně a docela nevídaným způsobem omezit počet zasedání. Na počátku tohoto roku nám bylo primátorem a radou města oznámeno, že zasedání zastupitelstva se budou konat jednou za dva měsíce.

I přes naši věcnou argumentaci s důrazem na nutnost řešit celou řadu problémů, s nimiž se Ostrava potýká, vedení města své rozhodnutí nezměnilo. Nebylo přihlédnuto ani ke skutečnosti, že dojde k zásadnímu omezení diskuse a konstruktivního jednání aktuálních a palčivých záležitostí nejen s námi, opozičními zastupiteli, ale i s ostatními Ostravany. Pokud si například občan podá žádost, kterou bude muset zastupitelstvo odhlasovat, nebude už čekat jen měsíc, ale třeba i čtvrt roku či déle. Přitom může jít o naprosto banální věci, jako jsou odkup pozemku pod garáží či řešení věcného břemene s kanalizací atd.

Co tím vedení města vlastně sleduje? Odpověď je nasnadě – znesnadnit opozičním zastupitelům přístup k informacím a současně se vyhnout nepříjemným otázkám a „vykoupat“ nás v počtu projednávaných materiálů.

Město Ostrava si s pomocí současného koaličního vedení ČSSD a ODS tedy na své konto připsalo v roce 2012 dvě nepřehlédnutelné rarity: první má podobu architektonického „skvostu” Forum Nová Karolina. Rozsáhlý obchodní komplex získal bezprostředně po otevření neoficiální, ale zato velmi výstižný název Ostravská Fukushima. A o druhou zvláštnost se postarali právě radní třetího největšího města v Česku, kde se zastupitelé scházejí méně často než v obci s třiceti obyvateli. Buď, jak buď. Možná jde jen o čítankový příklad okřídleného rčení, že kdo nic nedělá, nic nepokazí…

Za další opatření namířené proti hnutí Ostravak považujeme odvolání a neschválení některých našich zástupců do komisí rady města. Marně již několik měsíců čekáme odpověď na dopis zaslaný panu primátorovi, v němž jsme se zdvořile dotazovali, proč se někteří námi nominovaní odborníci do těchto komisí nedostali. Jsme si vědomi, že rada města nám nemusí své rozhodnutí zdůvodňovat, ale považujeme přinejmenším za slušné na legitimní dotaz odpovědět.

Nechceme vám popisováním života zastupitelů za hnutí Ostravak kazit letní prázdninovou náladu, chtěli jsme pouze poodhalit zákulisí, o kterém se v denním tisku určitě nedočtete. Kroky, které vedení města koná vůči nám, zastupitelům hnutí Ostravak, nám sice berou poslední zbytky iluzí, ale neztrácíme sílu v našem společném snažení o změnu. Vnímáme, že jdeme sice pomalu, ale zato správným směrem.

Eva Dzimasová Schwarzová,

členka zastupitelstva statutárního města Ostravy, členka hnutí Ostravak

OSTRAVAK II/2012

Vložení komentáře